Znajdź najlepszą kartę kredytową dla siebie! Przejdź do kartBIK

Biuro Informacji Kredytowej

Jaką rolę pełni Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest jednostką zajmującą się gromadzeniem, integrowaniem oraz udostępnianiem wszystkich danych, które związane są z historią kredytową osób będących klientami banków, SKOK-ów oraz innych instytucji finansowych, które udzielają kredytów poza sektorem bankowym. Powstało w roku 1997 z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków. BIK ma za zadanie zarządzać i udostępniać dane dotyczące aktualnych zobowiązań klientów, ale także przedstawić historię kredytową.

Budowanie historii kredytowej

Warto wspomnieć, że 90% informacji udzielanych przez BIK to informacje pozytywne, czyli takie, które dotyczą zobowiązań spłacanych w wyznaczonym terminie. Tworzona w ten sposób historia kredytowa buduje zaufanie oraz wspiera bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego przez dostarczenie wiarygodnej i pełnej informacji o osobie ubiegającej się o kredyt. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko kredytowe, zwiększa się ochrona obrotu pieniężnego, zapobiega się nadmiernemu zadłużeniu przez jednego klienta, a także pozwala na uniknięcie sytuacji, w której wielkość miesięcznego zobowiązania konsumenta przekroczyłaby jego miesięczne dochody. Dobrym sposobem na budowanie pozytywnej historii kredytowej jest zdecydowanie się na kartę kredytową np. Deutsche Bank Silver.

Dane gromadzone w Biurze Informacji Kredytowej dostarczane są przez banki oraz firmy, które udzielają kredytów konsumenckich. Jakiejkolwiek korekty informacji, będących w posiadaniu BIK-u dokonać może tylko i wyłącznie ta instytucja, od której dane te pochodziły. BIK pozostaje w ścisłej współpracy z praktycznie wszystkimi bankami spółdzielczymi i komercyjnymi w Polsce. Dzięki temu, że przetwarza zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne (np. kredyty spłacane z opóźnieniem), stanowi wsparcie w podejmowaniu decyzji dla jednostki udzielającej kredytu. Biuro Informacji Kredytowej przetwarza głównie informacje dotyczące kredytów na zakup towarów, usług czy papierów wartościowych, kredytów studenckich, niecelowych, mieszkaniowych, pracowniczych, a także kredytów odnawialnych na kartach kredytowych lub debetowych.

W jaki sposób trafiamy do BIK-u?

Jeżeli zobowiązania zaciągnięte przez klienta spłacane są zgodnie z terminem, wówczas BIK przetwarza te dane od momentu przekazania, aż do chwili spłaty kredytu. Konsument, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych po zakończeniu spłaty kredytu, umożliwia ich dalsze przekazywanie bankom, SKOK-om oraz innym instytucjom, do których możemy zwrócić się o kredyt, w celu oceny zdolności kredytowej. Istnieją sytuacje, w których BIK bez zgody klienta ma prawo do posługiwania się danymi dotyczącymi historii kredytowej przez okres pięciu lat. Ma to miejsce, jeśli jednocześnie spełnione zostaną dwa warunki: klient nie regulował zadłużenia lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz upłynęło 30 dni od momentu, kiedy kredytodawca (np. bank) poinformował klienta o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody. Ponadto ustawa Prawo Bankowe reguluje kwestie związane z czasem, przez jaki informacje mogą być przetwarzane przez BIK w celu prowadzenia statystyk przez kredytodawców i wskazuje, że jest to okres 12 lat od momentu wygaśnięcia zobowiązania. W takim przypadku zgoda klienta nie jest wymagana, a przetwarzanie dotyczy tylko niektórych danych.

Dodatkowym narzędziem wykorzystywanym przez BIK do oceny zdolności kredytowej jest scoring kredytowy. Jest to ocena wiarygodności podmiotu, który ubiega się o kredyt. Wynik zazwyczaj przedstawiany jest w formie punktowej, a im więcej punktów zostanie przyznanych klientowi, tym większa jego wiarygodność, gdyż oznacza ona większe prawdopodobieństwo, że zadłużenie będzie spłacane w ustalonym terminie. Pojęcie „czyszczenie BIK” dosyć często pojawia się w reklamach. Działanie firm oferujących taką usługę polega na złożeniu do banku lub SKOK-u wniosku o restrukturyzację kredytu bądź usunięcie danych z BIK. Może dotyczyć to tylko informacji pozytywnych, gdyż te negatywne, zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, są nieusuwalne.

Przejdź do porównania kart kredytowych


© 2015-2016 - Regulamin